Ktoś kto twierdzi, ze cierpienie uszlachetnia- jest masochistą..

photo

Temat: Wywiad gospodarczy w przedsiębiorstwie
...a jej wp?yw na bezpiecze?stwo; Emisja ujawniaj?ca; Wymagania fizyczne bezpiecze?stwa; Konfiguracja systemu operacyjnego; Dokumenty bezpiecze?stwa. Zarz?dzanie dokumentacj? w przedsi?biorstwie. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii. Dokumentacja wspó?czesna, jej rodzaje i podzia?; Post?powanie z dokumentacj?. Zasady sporz?dzania pism; Kryteria klasyfikacji dokumentacji (rzeczowe i formalne); Rodzaje dokumentacji; Formularze; Blankiety korespondencyjne (rodzaje, zastosowanie cz??ci sk?adowe); Merytoryczny i stylistyczny aspekt redagowania pism; Zagadnienie dokumentacji organizacyjnej ze szczególnym uwzgl?dnieniem instrukcji kancelaryjnej; Organizacja obs?ugi kancelaryjnej – charakterystyka sekretariatu jako wyspecjalizowanej komórki kancelaryjnej Protokó? dyplomatyczny w biznesie Powitania, po?egnania, prezentacje - kultura dnia...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=2526